vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com Lixi88 Fri, 28 Oct 2022 11:37:34 +0000 vi hourly 1 http://wordpress.org/?v=6.1 http://otokiathanhhoa.com/wp-content/uploads/2022/04/favicon.ico vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com 32 32 vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-bac-ngay-28-10-2022-xsmb-28-10/ Fri, 28 Oct 2022 11:37:34 +0000 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-bac-ngay-28-10-2022-xsmb-28-10/


Gi廕ξ B 1 t廙?廙ng c廙吧 XSMB: b廕眩 廕吟 t廙?2/2016, XSMB thay 廙i cヾ c廕只 gi廕ξ thが廙ng theo 籀 v矇 s廙?c籀 5 s廙?tr羅ng v廙i gi廕ξ B v c籀 m瓊 廙ng th廙i c籀 k羸 hi廙u tr羅ng v廙i 1 trong 3 m瓊 tr繳ng gi廕ξ B (tr礙n t廙ng 15 m瓊 t廕另 c廕? s廕?tr繳ng gi廕ξ B l礙n t廙i 1 t廙?廙ng. C獺c v矇 m瓊 kh繫ng tr羅ng c簷n l廕【 s廕?tr繳ng gi廕ξ ph廙?廕搾 Bi廙t tr廙?gi獺 20 tri廙u 廙ng m廙i gi廕ξ

Ch繳 羸: t廙?3/10/2017, XSMB th廙?3 v th廙?5 ch廙?c籀 1 m瓊 B tがヾng 廙姊g v廙i gi廕ξ B tr廙?gi獺 3 t廙?廙ng, 14 v矇 c簷n l廕【 tr繳ng gi廕ξ ph廙?B tr廙?gi獺 15 tri廙u 廙ng

X廙?x廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n B廕畚 (xsktMB) m廙?thが廙ng vo t廕另 c廕?c獺c ngy t廙?th廙?2 廕積 Ch廙?Nh廕負 hng tu廕吵

K廕篙 qu廕?x廙?s廙?Mi廙n B廕畚 (XSMB) ngy 28/10/2022 が廙θ c廕計 nh廕負 tr廙帷 ti廕穆 t廙?h廙i 廙ng quay thが廙ng x廙?s廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n B廕畚. N廕簑 kqxs Mi廙n B廕畚 kh繫ng が廙θ t穫m th廕句, c籀 th廙?do 1 trong c獺c nguy礙n nh璽n sau 璽y:
– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 kh繫ng m廙?thが廙ng vo ngy 28/10/2022 (tham kh廕υ L廙ch m廙?thが廙ng)
– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 ngy 28/10/2022 chがa c籀 k廕篙 qu廕?br />– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 ngh廙?quay s廙?m廙?thが廙ng vo ngy 28/10/2022

N廙i dung tham kh廕υ t廙?trang web

lixi88

]]>
vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-trung-ngay-28-10-2022-xsmt-28-10/ Fri, 28 Oct 2022 10:39:15 +0000 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-trung-ngay-28-10-2022-xsmt-28-10/

X廙?x廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Trung (xsktMT) m廙?thが廙ng vo t廕另 c廕?c獺c ngy t廙?th廙?2 廕積 Ch廙?Nh廕負 hng tu廕吵

K廕篙 qu廕?x廙?s廙?Mi廙n Trung (XSMT) ngy 28/10/2022 が廙θ c廕計 nh廕負 tr廙帷 ti廕穆 t廙?h廙i 廙ng quay thが廙ng x廙?s廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Trung. N廕簑 kqxs Mi廙n Trung kh繫ng が廙θ t穫m th廕句, c籀 th廙?do 1 trong c獺c nguy礙n nh璽n sau 璽y:
– X廙?s廙?Mi廙n Trung kh繫ng m廙?thが廙ng vo ngy 28/10/2022 (tham kh廕υ L廙ch m廙?thが廙ng)
– X廙?s廙?Mi廙n Trung ngy 28/10/2022 chがa c籀 k廕篙 qu廕?br />– X廙?s廙?Mi廙n Trung ngh廙?quay s廙?m廙?thが廙ng vo ngy 28/10/2022

N廙i dung tham kh廕υ t廙?trang web

lixi88

]]>
vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-nam-ngay-28-10-2022-xsmn-28-10/ Fri, 28 Oct 2022 09:39:27 +0000 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-nam-ngay-28-10-2022-xsmn-28-10/

X廙?x廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Nam (xsktMN) m廙?thが廙ng vo t廕另 c廕?c獺c ngy t廙?th廙?2 廕積 Ch廙?Nh廕負 hng tu廕吵

K廕篙 qu廕?x廙?s廙?Mi廙n Nam (XSMN) ngy 28/10/2022 が廙θ c廕計 nh廕負 tr廙帷 ti廕穆 t廙?h廙i 廙ng quay thが廙ng x廙?s廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Nam. N廕簑 kqxs Mi廙n Nam kh繫ng が廙θ t穫m th廕句, c籀 th廙?do 1 trong c獺c nguy礙n nh璽n sau 璽y:
– X廙?s廙?Mi廙n Nam kh繫ng m廙?thが廙ng vo ngy 28/10/2022 (tham kh廕υ L廙ch m廙?thが廙ng)
– X廙?s廙?Mi廙n Nam ngy 28/10/2022 chがa c籀 k廕篙 qu廕?br />– X廙?s廙?Mi廙n Nam ngh廙?quay s廙?m廙?thが廙ng vo ngy 28/10/2022

N廙i dung tham kh廕υ t廙?trang web

lixi88

]]>
vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-bac-ngay-27-10-2022-xsmb-27-10/ Thu, 27 Oct 2022 11:37:23 +0000 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-bac-ngay-27-10-2022-xsmb-27-10/


Gi廕ξ B 1 t廙?廙ng c廙吧 XSMB: b廕眩 廕吟 t廙?2/2016, XSMB thay 廙i cヾ c廕只 gi廕ξ thが廙ng theo 籀 v矇 s廙?c籀 5 s廙?tr羅ng v廙i gi廕ξ B v c籀 m瓊 廙ng th廙i c籀 k羸 hi廙u tr羅ng v廙i 1 trong 3 m瓊 tr繳ng gi廕ξ B (tr礙n t廙ng 15 m瓊 t廕另 c廕? s廕?tr繳ng gi廕ξ B l礙n t廙i 1 t廙?廙ng. C獺c v矇 m瓊 kh繫ng tr羅ng c簷n l廕【 s廕?tr繳ng gi廕ξ ph廙?廕搾 Bi廙t tr廙?gi獺 20 tri廙u 廙ng m廙i gi廕ξ

Ch繳 羸: t廙?3/10/2017, XSMB th廙?3 v th廙?5 ch廙?c籀 1 m瓊 B tがヾng 廙姊g v廙i gi廕ξ B tr廙?gi獺 3 t廙?廙ng, 14 v矇 c簷n l廕【 tr繳ng gi廕ξ ph廙?B tr廙?gi獺 15 tri廙u 廙ng

X廙?x廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n B廕畚 (xsktMB) m廙?thが廙ng vo t廕另 c廕?c獺c ngy t廙?th廙?2 廕積 Ch廙?Nh廕負 hng tu廕吵

K廕篙 qu廕?x廙?s廙?Mi廙n B廕畚 (XSMB) ngy 27/10/2022 が廙θ c廕計 nh廕負 tr廙帷 ti廕穆 t廙?h廙i 廙ng quay thが廙ng x廙?s廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n B廕畚. N廕簑 kqxs Mi廙n B廕畚 kh繫ng が廙θ t穫m th廕句, c籀 th廙?do 1 trong c獺c nguy礙n nh璽n sau 璽y:
– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 kh繫ng m廙?thが廙ng vo ngy 27/10/2022 (tham kh廕υ L廙ch m廙?thが廙ng)
– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 ngy 27/10/2022 chがa c籀 k廕篙 qu廕?br />– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 ngh廙?quay s廙?m廙?thが廙ng vo ngy 27/10/2022

N廙i dung tham kh廕υ t廙?trang web

lixi88

]]>
vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-trung-ngay-27-10-2022-xsmt-27-10/ Thu, 27 Oct 2022 10:39:12 +0000 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-trung-ngay-27-10-2022-xsmt-27-10/

X廙?x廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Trung (xsktMT) m廙?thが廙ng vo t廕另 c廕?c獺c ngy t廙?th廙?2 廕積 Ch廙?Nh廕負 hng tu廕吵

K廕篙 qu廕?x廙?s廙?Mi廙n Trung (XSMT) ngy 27/10/2022 が廙θ c廕計 nh廕負 tr廙帷 ti廕穆 t廙?h廙i 廙ng quay thが廙ng x廙?s廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Trung. N廕簑 kqxs Mi廙n Trung kh繫ng が廙θ t穫m th廕句, c籀 th廙?do 1 trong c獺c nguy礙n nh璽n sau 璽y:
– X廙?s廙?Mi廙n Trung kh繫ng m廙?thが廙ng vo ngy 27/10/2022 (tham kh廕υ L廙ch m廙?thが廙ng)
– X廙?s廙?Mi廙n Trung ngy 27/10/2022 chがa c籀 k廕篙 qu廕?br />– X廙?s廙?Mi廙n Trung ngh廙?quay s廙?m廙?thが廙ng vo ngy 27/10/2022

N廙i dung tham kh廕υ t廙?trang web

lixi88

]]>
vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-nam-ngay-27-10-2022-xsmn-27-10/ Thu, 27 Oct 2022 09:42:14 +0000 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-nam-ngay-27-10-2022-xsmn-27-10/

X廙?x廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Nam (xsktMN) m廙?thが廙ng vo t廕另 c廕?c獺c ngy t廙?th廙?2 廕積 Ch廙?Nh廕負 hng tu廕吵

K廕篙 qu廕?x廙?s廙?Mi廙n Nam (XSMN) ngy 27/10/2022 が廙θ c廕計 nh廕負 tr廙帷 ti廕穆 t廙?h廙i 廙ng quay thが廙ng x廙?s廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Nam. N廕簑 kqxs Mi廙n Nam kh繫ng が廙θ t穫m th廕句, c籀 th廙?do 1 trong c獺c nguy礙n nh璽n sau 璽y:
– X廙?s廙?Mi廙n Nam kh繫ng m廙?thが廙ng vo ngy 27/10/2022 (tham kh廕υ L廙ch m廙?thが廙ng)
– X廙?s廙?Mi廙n Nam ngy 27/10/2022 chがa c籀 k廕篙 qu廕?br />– X廙?s廙?Mi廙n Nam ngh廙?quay s廙?m廙?thが廙ng vo ngy 27/10/2022

N廙i dung tham kh廕υ t廙?trang web

lixi88

]]>
vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-bac-ngay-26-10-2022-xsmb-26-10/ Wed, 26 Oct 2022 11:38:10 +0000 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-bac-ngay-26-10-2022-xsmb-26-10/


Gi廕ξ B 1 t廙?廙ng c廙吧 XSMB: b廕眩 廕吟 t廙?2/2016, XSMB thay 廙i cヾ c廕只 gi廕ξ thが廙ng theo 籀 v矇 s廙?c籀 5 s廙?tr羅ng v廙i gi廕ξ B v c籀 m瓊 廙ng th廙i c籀 k羸 hi廙u tr羅ng v廙i 1 trong 3 m瓊 tr繳ng gi廕ξ B (tr礙n t廙ng 15 m瓊 t廕另 c廕? s廕?tr繳ng gi廕ξ B l礙n t廙i 1 t廙?廙ng. C獺c v矇 m瓊 kh繫ng tr羅ng c簷n l廕【 s廕?tr繳ng gi廕ξ ph廙?廕搾 Bi廙t tr廙?gi獺 20 tri廙u 廙ng m廙i gi廕ξ

Ch繳 羸: t廙?3/10/2017, XSMB th廙?3 v th廙?5 ch廙?c籀 1 m瓊 B tがヾng 廙姊g v廙i gi廕ξ B tr廙?gi獺 3 t廙?廙ng, 14 v矇 c簷n l廕【 tr繳ng gi廕ξ ph廙?B tr廙?gi獺 15 tri廙u 廙ng

X廙?x廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n B廕畚 (xsktMB) m廙?thが廙ng vo t廕另 c廕?c獺c ngy t廙?th廙?2 廕積 Ch廙?Nh廕負 hng tu廕吵

K廕篙 qu廕?x廙?s廙?Mi廙n B廕畚 (XSMB) ngy 26/10/2022 が廙θ c廕計 nh廕負 tr廙帷 ti廕穆 t廙?h廙i 廙ng quay thが廙ng x廙?s廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n B廕畚. N廕簑 kqxs Mi廙n B廕畚 kh繫ng が廙θ t穫m th廕句, c籀 th廙?do 1 trong c獺c nguy礙n nh璽n sau 璽y:
– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 kh繫ng m廙?thが廙ng vo ngy 26/10/2022 (tham kh廕υ L廙ch m廙?thが廙ng)
– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 ngy 26/10/2022 chがa c籀 k廕篙 qu廕?br />– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 ngh廙?quay s廙?m廙?thが廙ng vo ngy 26/10/2022

N廙i dung tham kh廕υ t廙?trang web

lixi88

]]>
vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-trung-ngay-26-10-2022-xsmt-26-10/ Wed, 26 Oct 2022 10:38:26 +0000 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-trung-ngay-26-10-2022-xsmt-26-10/

X廙?x廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Trung (xsktMT) m廙?thが廙ng vo t廕另 c廕?c獺c ngy t廙?th廙?2 廕積 Ch廙?Nh廕負 hng tu廕吵

K廕篙 qu廕?x廙?s廙?Mi廙n Trung (XSMT) ngy 26/10/2022 が廙θ c廕計 nh廕負 tr廙帷 ti廕穆 t廙?h廙i 廙ng quay thが廙ng x廙?s廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Trung. N廕簑 kqxs Mi廙n Trung kh繫ng が廙θ t穫m th廕句, c籀 th廙?do 1 trong c獺c nguy礙n nh璽n sau 璽y:
– X廙?s廙?Mi廙n Trung kh繫ng m廙?thが廙ng vo ngy 26/10/2022 (tham kh廕υ L廙ch m廙?thが廙ng)
– X廙?s廙?Mi廙n Trung ngy 26/10/2022 chがa c籀 k廕篙 qu廕?br />– X廙?s廙?Mi廙n Trung ngh廙?quay s廙?m廙?thが廙ng vo ngy 26/10/2022

N廙i dung tham kh廕υ t廙?trang web

lixi88

]]>
vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-nam-ngay-26-10-2022-xsmn-26-10/ Wed, 26 Oct 2022 09:38:50 +0000 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-nam-ngay-26-10-2022-xsmn-26-10/

X廙?x廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Nam (xsktMN) m廙?thが廙ng vo t廕另 c廕?c獺c ngy t廙?th廙?2 廕積 Ch廙?Nh廕負 hng tu廕吵

K廕篙 qu廕?x廙?s廙?Mi廙n Nam (XSMN) ngy 26/10/2022 が廙θ c廕計 nh廕負 tr廙帷 ti廕穆 t廙?h廙i 廙ng quay thが廙ng x廙?s廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n Nam. N廕簑 kqxs Mi廙n Nam kh繫ng が廙θ t穫m th廕句, c籀 th廙?do 1 trong c獺c nguy礙n nh璽n sau 璽y:
– X廙?s廙?Mi廙n Nam kh繫ng m廙?thが廙ng vo ngy 26/10/2022 (tham kh廕υ L廙ch m廙?thが廙ng)
– X廙?s廙?Mi廙n Nam ngy 26/10/2022 chがa c籀 k廕篙 qu廕?br />– X廙?s廙?Mi廙n Nam ngh廙?quay s廙?m廙?thが廙ng vo ngy 26/10/2022

N廙i dung tham kh廕υ t廙?trang web

lixi88

]]>
vtv5hd tr?c ti?p b車ng ?芍 h?m nay-SOI C廕各 – Lixi88 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-bac-ngay-25-10-2022-xsmb-25-10/ Tue, 25 Oct 2022 11:35:39 +0000 http://otokiathanhhoa.com/ket-qua-xo-so-mien-bac-ngay-25-10-2022-xsmb-25-10/


Gi廕ξ B 1 t廙?廙ng c廙吧 XSMB: b廕眩 廕吟 t廙?2/2016, XSMB thay 廙i cヾ c廕只 gi廕ξ thが廙ng theo 籀 v矇 s廙?c籀 5 s廙?tr羅ng v廙i gi廕ξ B v c籀 m瓊 廙ng th廙i c籀 k羸 hi廙u tr羅ng v廙i 1 trong 3 m瓊 tr繳ng gi廕ξ B (tr礙n t廙ng 15 m瓊 t廕另 c廕? s廕?tr繳ng gi廕ξ B l礙n t廙i 1 t廙?廙ng. C獺c v矇 m瓊 kh繫ng tr羅ng c簷n l廕【 s廕?tr繳ng gi廕ξ ph廙?廕搾 Bi廙t tr廙?gi獺 20 tri廙u 廙ng m廙i gi廕ξ

Ch繳 羸: t廙?3/10/2017, XSMB th廙?3 v th廙?5 ch廙?c籀 1 m瓊 B tがヾng 廙姊g v廙i gi廕ξ B tr廙?gi獺 3 t廙?廙ng, 14 v矇 c簷n l廕【 tr繳ng gi廕ξ ph廙?B tr廙?gi獺 15 tri廙u 廙ng

X廙?x廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n B廕畚 (xsktMB) m廙?thが廙ng vo t廕另 c廕?c獺c ngy t廙?th廙?2 廕積 Ch廙?Nh廕負 hng tu廕吵

K廕篙 qu廕?x廙?s廙?Mi廙n B廕畚 (XSMB) ngy 25/10/2022 が廙θ c廕計 nh廕負 tr廙帷 ti廕穆 t廙?h廙i 廙ng quay thが廙ng x廙?s廙?ki廕積 thi廕篙 Mi廙n B廕畚. N廕簑 kqxs Mi廙n B廕畚 kh繫ng が廙θ t穫m th廕句, c籀 th廙?do 1 trong c獺c nguy礙n nh璽n sau 璽y:
– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 kh繫ng m廙?thが廙ng vo ngy 25/10/2022 (tham kh廕υ L廙ch m廙?thが廙ng)
– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 ngy 25/10/2022 chがa c籀 k廕篙 qu廕?br />– X廙?s廙?Mi廙n B廕畚 ngh廙?quay s廙?m廙?thが廙ng vo ngy 25/10/2022

N廙i dung tham kh廕υ t廙?trang web

lixi88

]]>